Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Εισαγωγή

Εισαγωγή - Εισαγωγή

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Για την εισαγωγή ενός ορισμένου μέρους ενός θέματος στο οποίο θα επικεντρωθείτε
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Γενική εισαγωγή ενός θέματος
Je obecně známým faktem, že...
Közismert tény, miszerint...
Γενική εισαγωγή ενός πολύ γνωστού θέματος
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Rengeteg anyag szól arról...
Γενική εισαγωγή ενός θέματος
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Γενική εισαγωγή ενός θέματος το οποίο είναι γενικά αποδεκτό, αλλά στο οποίο θα ήθελες να υποβάλεις αντιπαράθεση ή να αμφισβητήσεις
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Ανάπτυξη της εισαγωγής με σκοπό την περιγραφή του θέματος της διατριβής
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Ανάπτυξη του θέματος μιας διατριβής
Přetrvávající otázka v...je...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Εισαγωγή των κύριων θεμάτων
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Έμφαση της σημασίας μιας εργασίας
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Συγκεκριμένο επιχείρημα που εξηγεί το θέμα της μελέτης και έρχεται μετά την γενική εισαγωγή
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Συγκεκριμένο επιχείρημα σχετικά με τον στόχο της εργασίας
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Επεξήγηση της τρέχουσας κατάστασης της έρευνας σε σχέση με το επιλεγμένο θέμα
Našim cílem je...
A célunk, hogy...
Περιγραφή των πρωταρχικών στόχων του έργου
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Περιγραφή της μεθοδολογίας και εισαγωγή στις βασικές πτυχές του έργου

Εισαγωγή - Ορισμοί

Podle definice...znamená...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Χρησιμοποιείται για την απόδοση μιας συγκεκριμένης λέξης
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Χρησιμοποιείται για την απόδοση μιας συγκεκριμένης λέξης
Je důležité si ujasnit definici...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Χρησιμοποιείται για την απόδοση μιας συγκεκριμένης λέξης
Termín...odkazuje na...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Χρησιμοποιείται για την απόδοση μιας συγκεκριμένης λέξης
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας λέξης για την οποία υπάρχει ορισμός, αλλά αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα προσωπικής ερμηνείας
Podle... je definován/a jako...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας λέξης για την οποία υπάρχει ορισμός, αλλά αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα προσωπικής ερμηνείας
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας λέξης για την οποία υπάρχει ορισμός, αλλά αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα προσωπικής ερμηνείας
...se obecně rozumí...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας λέξης για την οποία υπάρχει ορισμός, αλλά αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα προσωπικής ερμηνείας
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας λέξης για την οποία υπάρχει ορισμός, αλλά αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα προσωπικής ερμηνείας
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Εισαγωγή σε παραδείγματα επεξήγησης ενός ορισμού
Je důležité zdůraznit...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Χρησιμοποιείται για να δώσει έμφαση σε ένα ορισμό
Zaměřujeme se na...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
'Ενας κάπως άτυπη τρόπος για να ορίσουμε μια λέξη
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Χρησιμοποιείται στο τέλος μιας παραγράφου για να προσδιορίσει μια ορισμένη λέξη
To, co máme na mysli, je...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Περαιτέρω επεξήγηση ενός ορισμού
Bylo navrhnuto několik definic.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Περαιτέρω επεξήγηση ενός ορισμού
Tato vysvětlení vychází z...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Χρησιμοποιείται για να διευκρινιστεί η βάση κάποιου ορισμού
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Συγχώνευση δύο παρόμοιων εξηγήσεων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί για τον ορισμό μιας λέξης
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ένας σαφής εμπειρογνώμονας στον τομέα σας, αλλά και άλλοι έχουν συμβάλει προς τον ορισμό του

Εισαγωγή - Υποθέσεις

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Παρουσίαση της κεντρικής υπόθεσης
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Παρουσίαση της κεντρικής υπόθεσης
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Παρουσίαση της κεντρικής υπόθεσης
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Παρουσίαση της κεντρικής υπόθεσης
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Παρουσίαση της κεντρικής υπόθεσης
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Παρουσίαση της υπόθεσης και επεξήγηση της μοναδικότητας του έργου
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Περιγραφή παραγόντων που είναι σχετικοί με την εργασία και την κεντρική υπόθεση
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Περιγραφή της σημασίας ενός συγκεκριμένου έργου για την εργασία σου