Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Εισαγωγή

Εισαγωγή - Εισαγωγή

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Για την εισαγωγή ενός ορισμένου μέρους ενός θέματος στο οποίο θα επικεντρωθείτε
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Γενική εισαγωγή ενός θέματος
Είναι πλέον γνωστό ότι...
It is a well-known fact that…
Γενική εισαγωγή ενός πολύ γνωστού θέματος
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
A great deal is being written and said about…
Γενική εισαγωγή ενός θέματος
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
It is generally agreed today that…
Γενική εισαγωγή ενός θέματος το οποίο είναι γενικά αποδεκτό, αλλά στο οποίο θα ήθελες να υποβάλεις αντιπαράθεση ή να αμφισβητήσεις
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
We then review the factors…
Ανάπτυξη της εισαγωγής με σκοπό την περιγραφή του θέματος της διατριβής
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
We build on this analysis to identify…
Ανάπτυξη του θέματος μιας διατριβής
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
A persistent theme in...is…
Εισαγωγή των κύριων θεμάτων
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Έμφαση της σημασίας μιας εργασίας
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Συγκεκριμένο επιχείρημα που εξηγεί το θέμα της μελέτης και έρχεται μετά την γενική εισαγωγή
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
This research explores the causes of…
Συγκεκριμένο επιχείρημα σχετικά με τον στόχο της εργασίας
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
The authors of more recent studies have proposed that…
Επεξήγηση της τρέχουσας κατάστασης της έρευνας σε σχέση με το επιλεγμένο θέμα
Ο σκοπός μας είναι...
Our purpose is to…
Περιγραφή των πρωταρχικών στόχων του έργου
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Περιγραφή της μεθοδολογίας και εισαγωγή στις βασικές πτυχές του έργου

Εισαγωγή - Ορισμοί

Εξ ορισμού... σημαίνει...
By definition… means…
Χρησιμοποιείται για την απόδοση μιας συγκεκριμένης λέξης
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Χρησιμοποιείται για την απόδοση μιας συγκεκριμένης λέξης
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
It is important to be clear about the definition of…
Χρησιμοποιείται για την απόδοση μιας συγκεκριμένης λέξης
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
The term… refers to…
Χρησιμοποιείται για την απόδοση μιας συγκεκριμένης λέξης
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
The standard model suggests that… can be defined as…
Χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας λέξης για την οποία υπάρχει ορισμός, αλλά αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα προσωπικής ερμηνείας
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
According to..., …is defined as…
Χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας λέξης για την οποία υπάρχει ορισμός, αλλά αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα προσωπικής ερμηνείας
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας λέξης για την οποία υπάρχει ορισμός, αλλά αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα προσωπικής ερμηνείας
...είναι γενικά κατανοητό ως...
…is commonly understood to mean…
Χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας λέξης για την οποία υπάρχει ορισμός, αλλά αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα προσωπικής ερμηνείας
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας λέξης για την οποία υπάρχει ορισμός, αλλά αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα προσωπικής ερμηνείας
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Two brief examples might clarify this concept.
Εισαγωγή σε παραδείγματα επεξήγησης ενός ορισμού
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
It is important to emphasize…
Χρησιμοποιείται για να δώσει έμφαση σε ένα ορισμό
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Our focus is on…
'Ενας κάπως άτυπη τρόπος για να ορίσουμε μια λέξη
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Finally, we should clarify our definition of…
Χρησιμοποιείται στο τέλος μιας παραγράφου για να προσδιορίσει μια ορισμένη λέξη
Με αυτό εννοούμε ότι...
What we mean is that…
Περαιτέρω επεξήγηση ενός ορισμού
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Several explanations have been offered.
Περαιτέρω επεξήγηση ενός ορισμού
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Χρησιμοποιείται για να διευκρινιστεί η βάση κάποιου ορισμού
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Συγχώνευση δύο παρόμοιων εξηγήσεων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί για τον ορισμό μιας λέξης
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Following..., scholars have argued that …
Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ένας σαφής εμπειρογνώμονας στον τομέα σας, αλλά και άλλοι έχουν συμβάλει προς τον ορισμό του

Εισαγωγή - Υποθέσεις

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
The central question then becomes: how might… affect…?
Παρουσίαση της κεντρικής υπόθεσης
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Παρουσίαση της κεντρικής υπόθεσης
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Παρουσίαση της κεντρικής υπόθεσης
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Παρουσίαση της κεντρικής υπόθεσης
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Παρουσίαση της κεντρικής υπόθεσης
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Παρουσίαση της υπόθεσης και επεξήγηση της μοναδικότητας του έργου
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Περιγραφή παραγόντων που είναι σχετικοί με την εργασία και την κεντρική υπόθεση
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...found a significant correlation between… and…
Περιγραφή της σημασίας ενός συγκεκριμένου έργου για την εργασία σου