Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
इस चित्र में दिखाई देता है...
L'immagine mostra...
Περιγραφή μιας εικόνας
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

आकार... ...का वर्णन करता है.
L'immagine... rappresenta...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
यह आकार ...दिखाता है.
L'immagine... mostra...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Il diagramma... spiega...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
यह आकार ...दिखाता है.
Il diagramma...rappresenta...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος