Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Tässä kuvassa näkyy...
Rysunek zawiera...
Περιγραφή μιας εικόνας
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Kaavio ... edustaa...
Rysunek... przedstawia...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Kuva ... näyttää...
Rysunek... pokazuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram...bada...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Kaavio ... esittää...
Diagram... zobrazowuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος