Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Tässä kuvassa näkyy...
Billedet indeholder...
Περιγραφή μιας εικόνας
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Grafens facon demonstrerer at...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Kaavio ... edustaa...
Figur... repræsenterer...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Kuva ... näyttää...
Figur... viser...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram... undersøger...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Kaavio ... esittää...
Diagram... skildrer...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος