Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
V obrázku je obsažen(a)...
Tässä kuvassa näkyy...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavio ... edustaa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kuva ... näyttää...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... zkoumá...
Kaavio ... tarkastelee...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... znázorňuje
Kaavio ... esittää...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος