Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
V obrázku je obsažen(a)...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Tvar grafu ukazuje, že...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... zkoumá...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... znázorňuje
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος