Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Графики изображают прямую на уровне...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
V obrázku je obsažen(a)...
На рисунке мы можем увидеть...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Tvar grafu ukazuje, že...
Форма графика показывает, что...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
... обозначает
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
... обозначает
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... zkoumá...
Диаграмма... рассматривает...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... znázorňuje
Диаграмма... изображает...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος