Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
V obrázku je obsažen(a)...
Rysunek zawiera...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Tvar grafu ukazuje, že...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Rysunek... przedstawia...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Rysunek... pokazuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... zkoumá...
Diagram...bada...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... znázorňuje
Diagram... zobrazowuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος