Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
V obrázku je obsažen(a)...
画像は・・・・を含んでいる。
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Tvar grafu ukazuje, že...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
図・・・・は・・・・を表しています。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
図・・・・は・・・・を表している。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... zkoumá...
図・・・・は・・・・を説明している。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... znázorňuje
図・・・・は・・・・を示している。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος