Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Bilden visar ...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Formen på diagrammet visar på att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figur ... respresenterar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
... figürü ...'i gösteriyor.
Figur ... visar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram ... undersöker ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram ... skildrar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος