Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Resmin içinde ... de dahil durumda.
De afbeelding bevat ...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Afbeelding ... geeft ... weer.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
... figürü ...'i gösteriyor.
Afbeelding ... toont ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram ... onderzoekt ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram ... beschrijft ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος