Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Resmin içinde ... de dahil durumda.
La bildo montras...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figuro... reprezente...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
... figürü ...'i gösteriyor.
Figuro... montrante...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagramo... ekzamenante...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagramo... prezente...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος