Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Περιγραφή μιας εικόνας
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος