Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Bilden visar ...
V obrázku je obsažen(a)...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Formen på diagrammet visar på att ...
Tvar grafu ukazuje, že...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figur ... respresenterar ...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figur ... visar ...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram ... undersöker ...
Diagram... zkoumá...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram ... skildrar ...
Diagram... znázorňuje
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος