Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Bilden visar ...
A figura contém...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Formen på diagrammet visar på att ...
A forma do diagrama demonstra que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figur ... respresenterar ...
Figura...representando...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figur ... visar ...
Figura...mostrando...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram ... undersöker ...
Diagrama...examinando...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram ... skildrar ...
Diagrama...representando...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος