Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Bilden visar ...
De afbeelding bevat ...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Formen på diagrammet visar på att ...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figur ... respresenterar ...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figur ... visar ...
Afbeelding ... toont ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram ... undersöker ...
Diagram ... onderzoekt ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram ... skildrar ...
Diagram ... beschrijft ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος