Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Bilden visar ...
L'image contient...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Formen på diagrammet visar på att ...
La forme du graphique démontre que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figur ... respresenterar ...
Figure...représentant...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figur ... visar ...
Figure...montrant...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram ... undersöker ...
Diagramme...examinant...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram ... skildrar ...
Diagramme...indiquant...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος