Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Графики изображают прямую на уровне...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
На рисунке мы можем увидеть...
La bildo montras...
Περιγραφή μιας εικόνας
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Форма графика показывает, что...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Таким образом график может быть использован для предсказания...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

... обозначает
Figuro... reprezente...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
... обозначает
Figuro... montrante...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Диаграмма... рассматривает...
Diagramo... ekzamenante...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Диаграмма... изображает...
Diagramo... prezente...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος