Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Această imagine conţine...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Περιγραφή μιας εικόνας
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Forma graficului demonstrează că...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figura...reprezintă...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figura...arătând...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...exprimând...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...reprezentând...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος