Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Această imagine conţine...
Rysunek zawiera...
Περιγραφή μιας εικόνας
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Forma graficului demonstrează că...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figura...reprezintă...
Rysunek... przedstawia...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figura...arătând...
Rysunek... pokazuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...exprimând...
Diagram...bada...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...reprezentând...
Diagram... zobrazowuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος