Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
A figura contém...
Tässä kuvassa näkyy...
Περιγραφή μιας εικόνας
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
A forma do diagrama demonstra que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figura...representando...
Kaavio ... edustaa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figura...mostrando...
Kuva ... näyttää...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...examinando...
Kaavio ... tarkastelee...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...representando...
Kaavio ... esittää...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος