Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
A figura contém...
Bilden visar ...
Περιγραφή μιας εικόνας
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
A forma do diagrama demonstra que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figura...representando...
Figur ... respresenterar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figura...mostrando...
Figur ... visar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...examinando...
Diagram ... undersöker ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...representando...
Diagram ... skildrar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος