Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
A figura contém...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Περιγραφή μιας εικόνας
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
A forma do diagrama demonstra que...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figura...representando...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figura...mostrando...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...examinando...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...representando...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος