Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
A figura contém...
Billedet indeholder...
Περιγραφή μιας εικόνας
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
A forma do diagrama demonstra que...
Grafens facon demonstrerer at...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figura...representando...
Figur... repræsenterer...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figura...mostrando...
Figur... viser...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...examinando...
Diagram... undersøger...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...representando...
Diagram... skildrer...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος