Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
A figura contém...
تحتوي الصورةُ على...
Περιγραφή μιας εικόνας
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
A forma do diagrama demonstra que...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figura...representando...
الشكل... يمثل...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figura...mostrando...
الشكل... يبيّن...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...examinando...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagrama...representando...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος