Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Rysunek zawiera...
Bilden visar ...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Z kształtu wykresu wynika, że...
Formen på diagrammet visar på att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Rysunek... przedstawia...
Figur ... respresenterar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Rysunek... pokazuje...
Figur ... visar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram...bada...
Diagram ... undersöker ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... zobrazowuje...
Diagram ... skildrar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος