Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Графики изображают прямую на уровне...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Rysunek zawiera...
На рисунке мы можем увидеть...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Z kształtu wykresu wynika, że...
Форма графика показывает, что...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Rysunek... przedstawia...
... обозначает
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Rysunek... pokazuje...
... обозначает
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram...bada...
Диаграмма... рассматривает...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... zobrazowuje...
Диаграмма... изображает...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος