Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Rysunek zawiera...
Im Bild ist ... enthalten...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Z kształtu wykresu wynika, że...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Rysunek... przedstawia...
Abbildung ... stellt ... dar.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Rysunek... pokazuje...
Abbildung ... zeigt ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram...bada...
Diagramm ... untersucht...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... zobrazowuje...
Diagramm ... beschreibt...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος