Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Rysunek zawiera...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Z kształtu wykresu wynika, że...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Rysunek... przedstawia...
Hình... minh họa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Rysunek... pokazuje...
Hình... thể hiện...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram...bada...
Biểu đồ... cho thấy...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... zobrazowuje...
Biểu đồ... mô tả...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος