Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
The graphs show a plateau at the level of…
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Rysunek zawiera...
Within the picture is contained…
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
This diagram represents…and therefore shows that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Z kształtu wykresu wynika, że...
The shape of the graph demonstrates that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
The graph can thus be used to predict…
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Rysunek... przedstawia...
Figure…representing…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Rysunek... pokazuje...
Figure…showing…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram...bada...
Diagram…examining…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... zobrazowuje...
Diagram…depicting…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος