Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Περιγραφή μιας εικόνας
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
... figürü ...'i gösteriyor.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος