Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
图表显示在...水平下保持稳定
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De afbeelding bevat ...
图片中包含...
Περιγραφή μιας εικόνας
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
图表表明...,因此得出...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
图表的变化表明...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
因此,该图表可以用来预测...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Afbeelding ... geeft ... weer.
数字...代表...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Afbeelding ... toont ...
数字...表示...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram ... onderzoekt ...
示图...表示...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram ... beschrijft ...
示图...描绘...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος