Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De afbeelding bevat ...
Im Bild ist ... enthalten...
Περιγραφή μιας εικόνας
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Afbeelding ... geeft ... weer.
Abbildung ... stellt ... dar.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Afbeelding ... toont ...
Abbildung ... zeigt ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramm ... untersucht...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram ... beschrijft ...
Diagramm ... beschreibt...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος