Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
图表显示在...水平下保持稳定
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
이 그림 속에는 ...
图片中包含...
Περιγραφή μιας εικόνας
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
图表表明...,因此得出...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
图表的变化表明...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
图中有明确的分布模式,这意味着...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
因此,该图表可以用来预测...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

...를 나타내는 표
数字...代表...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
...을 보여주는 표
数字...表示...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
...을 관찰한 표
示图...表示...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
...을 보여주는 표
示图...描绘...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος