Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
이 그림 속에는 ...
画像は・・・・を含んでいる。
Περιγραφή μιας εικόνας
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

...를 나타내는 표
図・・・・は・・・・を表しています。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
...을 보여주는 표
図・・・・は・・・・を表している。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
...을 관찰한 표
図・・・・は・・・・を説明している。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
...을 보여주는 표
図・・・・は・・・・を示している。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος