Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
图表显示在...水平下保持稳定
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
图片中包含...
V obrázku je obsažen(a)...
Περιγραφή μιας εικόνας
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

图表表明...,因此得出...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
图表的变化表明...
Tvar grafu ukazuje, že...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
图中有明确的分布模式,这意味着...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
因此,该图表可以用来预测...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

数字...代表...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
数字...表示...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
示图...表示...
Diagram... zkoumá...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
示图...描绘...
Diagram... znázorňuje
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος