Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
图表显示在...水平下保持稳定
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
图片中包含...
Dentro de la figura se encuentra...
Περιγραφή μιας εικόνας
该图表显示,...至...期间,...比...多
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

图表表明...,因此得出...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
图表的变化表明...
La forma del gráfico demuestra que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
图中有明确的分布模式,这意味着...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
因此,该图表可以用来预测...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

数字...代表...
La figura... representa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
数字...表示...
La figura... muestra...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
示图...表示...
El diagrama... analiza...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
示图...描绘...
El diagrama... representa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος