Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
L'immagine mostra...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Περιγραφή μιας εικόνας
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

L'immagine... rappresenta...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
L'immagine... mostra...
... figürü ...'i gösteriyor.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma... spiega...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma...rappresenta...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος