Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
L'immagine mostra...
Această imagine conţine...
Περιγραφή μιας εικόνας
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Forma graficului demonstrează că...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

L'immagine... rappresenta...
Figura...reprezintă...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
L'immagine... mostra...
Figura...arătând...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma... spiega...
Diagrama...exprimând...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma...rappresenta...
Diagrama...reprezentând...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος