Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
L'immagine mostra...
画像は・・・・を含んでいる。
Περιγραφή μιας εικόνας
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La figura riportata sul grafico dimostra come...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

L'immagine... rappresenta...
図・・・・は・・・・を表しています。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
L'immagine... mostra...
図・・・・は・・・・を表している。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma... spiega...
図・・・・は・・・・を説明している。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma...rappresenta...
図・・・・は・・・・を示している。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος