Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
L'immagine mostra...
La bildo montras...
Περιγραφή μιας εικόνας
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La figura riportata sul grafico dimostra come...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

L'immagine... rappresenta...
Figuro... reprezente...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
L'immagine... mostra...
Figuro... montrante...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma... spiega...
Diagramo... ekzamenante...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma...rappresenta...
Diagramo... prezente...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος