Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
L'immagine mostra...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Περιγραφή μιας εικόνας
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

L'immagine... rappresenta...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
L'immagine... mostra...
Το σχήμα... δείχνει...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma... spiega...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma...rappresenta...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος