Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
L'immagine mostra...
Billedet indeholder...
Περιγραφή μιας εικόνας
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Grafens facon demonstrerer at...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

L'immagine... rappresenta...
Figur... repræsenterer...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
L'immagine... mostra...
Figur... viser...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma... spiega...
Diagram... undersøger...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma...rappresenta...
Diagram... skildrer...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος