Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
L'immagine mostra...
L'image contient...
Περιγραφή μιας εικόνας
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La figura riportata sul grafico dimostra come...
La forme du graphique démontre que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

L'immagine... rappresenta...
Figure...représentant...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
L'immagine... mostra...
Figure...montrant...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma... spiega...
Diagramme...examinant...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Il diagramma...rappresenta...
Diagramme...indiquant...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος