Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Dentro de la figura se encuentra...
Tässä kuvassa näkyy...
Περιγραφή μιας εικόνας
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La forma del gráfico demuestra que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Así, con el gráfico podemos predecir...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

La figura... representa...
Kaavio ... edustaa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
La figura... muestra...
Kuva ... näyttää...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
El diagrama... analiza...
Kaavio ... tarkastelee...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
El diagrama... representa...
Kaavio ... esittää...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος