Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Dentro de la figura se encuentra...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Περιγραφή μιας εικόνας
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La forma del gráfico demuestra que...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Así, con el gráfico podemos predecir...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

La figura... representa...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
La figura... muestra...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
El diagrama... analiza...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
El diagrama... representa...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος