Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Dentro de la figura se encuentra...
Bilden visar ...
Περιγραφή μιας εικόνας
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La forma del gráfico demuestra que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Así, con el gráfico podemos predecir...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

La figura... representa...
Figur ... respresenterar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
La figura... muestra...
Figur ... visar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
El diagrama... analiza...
Diagram ... undersöker ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
El diagrama... representa...
Diagram ... skildrar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος