Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Dentro de la figura se encuentra...
Rysunek zawiera...
Περιγραφή μιας εικόνας
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La forma del gráfico demuestra que...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Así, con el gráfico podemos predecir...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

La figura... representa...
Rysunek... przedstawia...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
La figura... muestra...
Rysunek... pokazuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
El diagrama... analiza...
Diagram...bada...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
El diagrama... representa...
Diagram... zobrazowuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος