Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Dentro de la figura se encuentra...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Περιγραφή μιας εικόνας
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La forma del gráfico demuestra que...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Así, con el gráfico podemos predecir...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

La figura... representa...
Hình... minh họa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
La figura... muestra...
Hình... thể hiện...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
El diagrama... analiza...
Biểu đồ... cho thấy...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
El diagrama... representa...
Biểu đồ... mô tả...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος